Dotychczasowe rozważania ograniczyły się do omówienia metod pomiarowych nie podając, które z nich powinny być przeprowadzane, aby produkcja nie natrafiała na przeszkody. Przeprowadzanie wszystkich pomiarów na każdym kole wymagałoby wiele czasu, znacznej ilości przyrządów pomiarowych i dużej ilości kontrolerów, co w dużym stopniu zwiększyłoby koszty produkcji. Z konieczności należy więc ograniczyć zarówno ilość przyrządów pomiarowych, jak również ilość kontrolerów do niezbędnego1 minimum. Błędne jest również twierdzenie1, że kontrola hamuje produkcję, gdyż kontrola postawiona na odpowiednim poziomie nie tylko ułatwia i przyspiesza produkcję, lecz również przyczynia się w dużym stopniu do zmniejszenia ilości braków.

Częstość i skrupulatność kontrolowania wykonywanych kół zależy przede wszystkim od tego, czy jest przeprowadzana operacja zdzierania, czy też gładzenia. Poza tym większa lub mniejsza wielostronność dokonywanych pomiarów zależy od wymaganej klasy dokładności. Wielostronność i skrupulatność dokonywanych pomiarów zależy jeszcze ponadto od tego, czy koła są wykonywane jednostkowo, czy też w seriach.

Przy produkcji jednostkowej pomiary powinny być przeprowadzane wielostronnie dla wszystkich sztuk, natomiast przy produkcji seryjnej tylko niewielka część podlega wszechstronnym pomiarom, w pozostałej zaś ilości przeprowadza się tylko niektóre pomiary.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty