Dokładność podziałki zębów w kole ślimakowym (ślimacznicy) jest bardzo ważna, gdyż wywiera bardzo silny wpływ na spokojność pracy i na wielkość nadwyżek dynamicznych wynikłych z przyspieszeń i opóźnień mas napędzanych. Poza tym niedokładność podziałek powoduje zmniejszenie wielkości sumarycznego pola dolegania między zwojami ślimaka i zębami koła ślimakowego. Powoduje to zwiększenie zużycia zębów koła ślimakowego i znaczne skrócenie okresu trwałości przekładni ślimakowej.

Pomiaru podziałki dokonujemy w sposób podobny do pomiaru przeprowadzonego na walcowym kole zębatym, z tą różnicą, że tutaj zamiast wałków pomiarowych należy użyć kulek lub zakończeń kulistych w szczękach pomiarowych. Ograniczymy się tutaj przede wszystkim do pomiaru podziałki obwodowej. Pomiar podziałki przyporu jest możliwy przy użyciu przyrządu zbudowanego na zasadzie.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty