Wielkości, które powinny podlegać sprawdzaniu w kołach zębatych, są różne dla walcowych kół zębatych, dla stożkowych kół zębatych i dla elementów składających się na przekładnię ślimakową.

We wszystkich wymienionych przypadkach występują jednak niektóre wspólne wielkości. Należą do nich: średnica wierzchołkowa, szerokość wieńca, wysokość zęba, zarys boku zęba, grubość zęba, luz mię-dzyzębny lub luz obwodowy, bicie uzębienia, podziałka, linia zęba.
Do pomiarów, w których nie występują wspólne wielkości, należą pomiary powierzchni zewnętrznych, gdyż np. w walcowych kołach jest nią walec, a w stożkowych — stożek.

Inną wielkością, która podlega sprawdzaniu we wszelkiego rodzaju przekładniach, jest linia zębów. Podczas gdy w walcowych kołach zębatych istnieje możliwość dokonania pomiaru linii zębów gdy są one prostokreślne (proste lub śrubowe), to w stożkowych kołach zębatych natrafia się na poważne trudności. W tym ostatnim przypadku można sprawdzić jedynie ślad dolegania podczas sprawdzania współpracy z drugim kołem lub kołem wzorcowym.

Poważne trudności nastręcza pomiar grubości zębów w stożkowym kole zębatym o zębach łukowych lub skośnych oraz w ślimacznicy, gdy mamy do czynienia z wielokrotnym ślimakiem stanowiącym wspólną przekładnię ze sprawdzaną ślimacznicą.

Do wielkości nie mających bezpośredniego wpływu na pomiary poszczególnych wielkości kół zębatych, ale odgrywających dużą rolę przy ocenie poprawności pracy przekładni należą:
a) właściwe wykonanie otworów w skrzynkach (odległość, równoległość lub dokładność kąta zawartego między osiami),
b) właściwy montaż, osadzenie na wałkach, właściwe smarowanie itp.


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy do regulacji obortów silników falowniki oraz przekładnie Motovario i softstarty